Kriterier för Stiftelsen Filmstadens Kulturs stipendium

1. Stiftelsen Filmstadens Kultur arbetar med att förvalta och levandegöra det filmhistoriska arvet i Filmstaden. I Filmstaden har många av våra allra största filmskapare varit verksamma. Många är de pionjärer som har prövat nya uttryck, metoder och tekniker, och på så sätt bidragit till att flytta fram svensk films positioner. Stipendiets syfte är att stärka och föra vidare denna tradition. Stiftelsen Filmstadens Kulturs stipendium ska gå till någon som verkar i samma visionära anda och som med avstamp i historien tar filmskapandet in i framtiden. Stipendiet ska uppmuntra, stödja och stimulera fortsatt filmskapande.

2. Stiftelsen Filmstadens Kulturs stipendium ska gå till en filmskapare bosatt och/eller verksam i Stockholms län, vars arbete utmärker sig konstnärligt samt uppvisar filmhistorisk medvetenhet eller intresse.

3. Stipendiet kan sökas av filmskapare som ännu inte har långfilmsdebuterat. Ansökan görs av privatperson.

4. Ansökningar och arbetsprover bedöms utifrån kvalitetsnivå, utforskande art samt dess relation till filmhistoria. Arbetsprov måste vara i form av en färdig kortfilm (inte längre än 30 minuter).

5. Stipendiet utlyses av Stiftelsen Filmstadens Kultur minst fyra veckor innan ansökningstidens utgång.

6. En urvalsgrupp bedömer och nominerar ansökningarna till en jury. Stiftelsen Filmstadens Kultur utnämner jurymedlemmar som besitter den kunskap och erfarenhet som krävs för att utse en stipendiat.

7. Stipendium ges inte för utbildning.

2024 års stipendium delas ut under Filmstadens Dag den 25 augusti.